Ορίστηκαν στο Δήμο Αργιθέας οι Αντιδήμαρχοι: α) Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας

Argithea3 Με την υπ’ αριθμ. 204 / 2019 απόφασή του ο Δήμαρχος Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, όρισε για το διάστημα από 04-09-2019 μέχρι 30-09-2020 τους Αντιδημάρχους: α) Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας, μεταβιβάζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται παρακάτω.

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίστηκε ο κ. Πούλιος Χαράλαμπος του Βασιλείου, με αρμοδιότητες:

You may also like...